Зөвлөх үйлчилгээ

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

    • Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах
    • Нягтлан бодох бүртгэлийг олон улсын стандартад нийцүүлэх зөвлөгөө өгөх
    • Татвар, нийгмийн даатгал, бусад хууль эрхзүйн асуудлаар зөвлөгөө өгөх
    • Төсөв төлөвлөгөө боловруулах, дүгнэлт гаргах
    • Бизнесийн болон зах зээлийн орчны судалгаа хийх