НББ-ийн үйлчилгээ

НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН АУТСОРСИНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

     • Байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлийг хөтлөх явуулах
     • Санхүүгийн тайлан бэлтгэх
     • Татварын тайлангууд бэлтгэх
     • Санхүүгийн бусад үйлчилгээ