Аудит

    АУДИТ БА БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

     • Аж ахуйн нэгж, байгууллагын санхүүгийн тайлангийн аудит
     • Санхүүгийн тайлангийн бүрдэл хэсгийн аудит
     • Санхүүгийн тайлангийн баталгаажуулалт
     • Аж ахуйн нэгжийн дотоод аудит