ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Манай компани дараах үйлчилгээг үзүүлж байна. Үүнд:

  1. АУДИТ БА БАТАЛГААЖУУЛАЛТ
  2. ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
  3. НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН АУТСОРСИНГИЙН  ҮЙЛЧИЛГЭЭ
  4. ҮНЭЛГЭЭ